بخش دوم: نیروی انسانی 37
مقدمه 37
برنامه ریزی نیروی انسانی??
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی ??
فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی??
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی50
علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی51
موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی51
سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی52
بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 53
مقدمه 55
سیر تکامل نیروی انسانی56
مدیریت استراتژیک منابع اسنانی56
استراتژی های منابع انسانی: یک مفهوم57
مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی58
استراتژی منابع انسانی: یک فرایند59
عوامل پایه ای موثر بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی61
انواع برنامه ریزی استراتژیک 62
فهرست مطالب
عنوان صفحه

الگوی عقلایی برای تدوین استراتژیمدآمتذن62
الگوی فراینده و تدریجی 64
تئوری نقاط مرجع استراتژیک64
استراتژی های نیروی انسانی67
پیوند میان برنامه ریزی استراتژی و منابع انسانی72
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 74
الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی78
عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی79
بخش چهارم: عملکرد کارکنان 81
مقدمه 81
مفهوم عملکرد82
ارزیابی عملکرد84
تاریخچه ارزیابی عملکرد87

ارزیابی عملکرد در ایران88
مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد88
اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد89
ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد90
شاخص های ارزیابی عملکرد91
طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد91
ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد92
مزایای ارزیابی عملکرد 95
ضرورت ارزیابی عملکرد95
سیستم ارزیابی عملکرد97
مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد99
بخش پنجم: پیشینه تحقیق 103
مقدمه103
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور103
تحقیقات انجام گرفته در داخل104
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش تحقیق 105
مقدمه 106
روش تحقیق 107
جامعه و نمونه آماری107
ابزار جمع آوری اطلاعات111
پایایی و روایی ابزار سنجش114
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری115
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق) 116
مقدمه117
توزیع فراوانی جنسیت117
توزیع فراوانی تحصیلات118
توزیع فراوانی سن119
توزیع فراوانی سنوات خدمت120
شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان121
شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک122
شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری123
شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی124
شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی125
شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی126
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 133
مقدمه134
نتیجه گیری134
پیشنهادات135
منابع و مأخذ138
پیوست ها146
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
1-1 قلمرو مکانی تحقیق13
1-? قلمرو زمانی تحقیق14
2-1 طرح جانشینی 42
?-? مقایسه روشهای برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی46
?-3 تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف101
?-1 جامعه آماری- اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری108
3-1 نمونه آماری به تفکیکی سهم هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان111
3-? آزمون پایایی پرسشنامه115
4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117 117
4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118 118
4-3 توزیع فراوانی سن 119

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-? توزیع فراوانی سنوات خدمت120
4-? شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121
4-? شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی 125
4-?? شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی 126
4-1? نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات127
4-1? آزمون همبستگی پیرسون برای عملکرد کارکنان128
4-1? آزمون همبستگی پیرسون برای پیش نیاز ساختاری و عملکرد کارکنان129
فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه
4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117
4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118
4-3 توزیع فراوانی سن 119
4-? توزیع فراوانی سنوات خدمت 120
4-? شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121
4-? شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124
4-? شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی125
4-?? شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی126
فهرست شکل ها
شماره عنوان صفحه
2-1 فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی 40
2-2 مدل خانه ای استراتژیک های منابع انسانی59
2-3 گام های استراتژیک منابع انسانی 61
2-4 اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد89
4-1 الزامات برنامه ریزی استراتژیک 128
4-2 پیش نیاز ساختاری 129
4-3 پیش نیاز فرهنگی 130
4-4 پیش نیاز انسانی 131
4-? پیش نیاز مدیریتی 132
چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظیم گردید و پس از سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ( قرعه کشی) در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان، می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر برآورد گردید. و این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظیم شده در اختیار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون همبستگی r پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که بین مؤلفه های الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها: برنامه ریزی، استراتژیک، نیروی انسانی، عملکرد، کارکنان.

فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین سازمانها و شرکتها درجهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و از بهترین امکانات بهره مند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایی استفاده درست و کارآمد از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل کنند. نیروی انسانی این توانایی را دارد که سایر منابع را پردازش کرده و خدمات و کالاهایی را پدید آورد که سازمان به خاطر آن تاسیس شده است. یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی نیروی انسانی است. مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش می تواند حجم و ترکیب نیروی انسانی موردنیاز برای آینده را فراهم ساخته و یا توانائیهای نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و حصول به اهداف آن برنامه ریزی نیروی انسانی باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. باید توجه داشت برنامه ریزی موثر و کارآمد نیروی انسانی و اصولاً هر نوع برنامه ریزی به اطلاعات، به خصوص اطلاعات پردازش شده نیاز دارد(کیانی،1382).
در محیط پر چالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها ، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند: منابع فیزیکی ، سازمانی ، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار هستند(محمودی،1387).
در میحط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر مباحث مربوط به عملکرد و شیوه های ارزیابی، مدیریت و بهبود آن چه در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده در مدیریت می باشد. هر مدیر و مسئول سازمان یا ذینفعی می خواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد کارکنان، واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد، که استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها کمک نماید. بدین سبب است که از دیرباز محققان زیادی به عملکرد در سطح فردی یا سازمانی توجه داشته اند. (میرزائی و همکاران،1391).
عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت و یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند تعریف شده است. این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان می باشد (فیضی و همکاران،1390).
بیان مسأله
بخش بهداشت و درمان با توجه به گستردگی خدمات و اهمیت اهداف خود برای دستیابی هرچه بیشتر به بهداشت برای همه و عدالت اجتماعی نیازمند تربیت و برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی،‌درمانی و درتمام گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است(بهرامی نازکی،1378).
از این رو برنامه ریزی موثر، توزیع عادلانه و بهره برداری مناسب از خدمات بهداشتی و درمانی با مدیریت کارا و اثر بخش امکان پذیر خواهد بود که نهایتا منجر به عملکرد بهتر کارکنان در بخش های گوناگون خواهد شد(شهابی،1380).
برنامه ریزی نیروی انسانی امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی به شمار می آید که تأثیر عمیقی بر سایر فعالیتهای مدیریت دارد. اگر از طریق برنامه ریزی کارا بتوانیم افراد شایسته را جذب سازمان کنیم به علت کاربرد روش علمی و نگرش سیستمی که در برنامه ریزی نیروی انسانی وجود دارد بسیاری از مشکلات مدیریتی در سازمانها رفع خواهد شد. کاهش هزینه ها، آموزش مستمر کارکنان و همگام شدن با تحولات محیطی و فنــــاوری روز را از جمله مزایای کاربرد برنامه ریزی اثربخش و کارای نیروی انسانی باید دانست(کیانی،1382).
برنامه ریزی نیروی انسانی شامل؛ فرایند تعیین و تأمین نیروهای مورد نیاز است. در ارتباط با تعیین نیرو، برنامه ریزی به دنبال یافتن پاسخ سوالاتی از این دست است که چه نیروهایی، در چه سطحی، به چه تعداد و برای چه برهه زمانی باید به کار گرفته شوند؟ اما در تأمین نیرو، مساله برنامه ریزی نیروی انسانی این است که نیروهای مورد نیاز تعیین شده، با چه رویکردی، از چه منابعی و با چه شیوه هایی باید تأمین شوند؟(ابیلی و موفقی،1389).
با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه مؤثرتر از این مزیت رقابتی، را بیاموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهد کرد(مقیمی، 1389).
برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی عمدتاً بمنظور استفاده بهینه از توانمندیهای تخصصی سازمان در حال وآینده است. سازمانهای مختلف برای حرکت به سمت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نیازمند پیش نیازهایی هستند و توجه به این پیش نیازها مهمتر از خود برنامه ریزی است . مهمترین این پیش نیازها عبارتند از:الف)پیش نیاز ساختاری ب)پیش نیاز فرهنگی ج)پیش نیاز انسانی د)پیش نیاز مدیریتی
باید برای تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی بستر و پیش نیازهای سازمان را ارزیابی کرده تا بتوان برنامه ریزی درستی در مورد منابع انسانی آن سازمان انجام دهیم . بنابراین اول باید جاده لازم را برای استقرار و حرکت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سرسازی و محکم ساخت تا ماشین برنامه ریزی به راحتی بتواند روی آن حرکت و اهداف سازمان را به سر منزل مقصود برساند(سلطانی،1389).
سرمایه انسانی با ارزشترین منبع سازمانی بوده و پیش نیاز توسعه است زیرا رشد و آهنگ توسعه به کمیت و کیفیت نیروهای کارآمد بستگی دارد. بنابراین مدیریت مناسب این منبع ارزشمند نقش مهمی در ارتقائ بهره وری سازمان خواهد داشت (ستاری فرد،1375).
مدیریت منابع انسانی به دلیل گستردگی و اهمیت وظایف مدیریت در رابطه با نیروی انسانی شکل گرفته است امروزه ، مدیریت نیروی انسانی به عنوان یکی از پراهمیت ترین گرایش های علم مدیریت مورد توجه کامل قرار گرفته است و از جایگاه ، خاصی برخوردار است برنامه ریزی نیروی انسانی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از عمده ترین وظایف مدیریت نیروی انسانی هر سازمان است(دسلت و اردی،2003).
توزیع نا عادلانه جغرافیایی نیروی انسانی از باعث کاهش دسترسی کمی و کیفی ساکنین مناطق دورافتاده و بخصوص روستایی به خدمات پزشکی اعم از بهداشتی و درمانی می گردد که این توزیع ناعادلانه باعث کمبود نیروی انسانی در یک منطقه و تراکم نیروی انسانی در سایر مناطق می گردد. که این امر علاوه بر کاهش بهره وری سیستم بهداشت و درمان موجبات افزایش نارضایتی مردم را بهمراه خواهد داشت.(علاء الدینی،1375).
یکی از مهمترین ارکان اداره هر نظام که موجبات ارتقای کمی وکیفی سطح خدمات ارائه شده توسط آن نظام را فراهم می آورد نظارت و ارزیابی مستمر آن است .زیرا به کمک ارزیابی مستمر میتوان به سرعت مشکلات موجود را شناسایی و رفع نمود .ارزیاب کمک موثری به شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده می نماید یکی از راههای ارزیابی و مطالعه نظام های بهداشتی و درمانی در میزان دسترسی به اهداف و ارتقائ خدمات سلامت توجه به وضعیت توزیع منابع انسانی و بخصوص نیروهای متخصص دانشگاه می باشد. توزیع عادلانه منابع در همه زمینه بخصوص نیروی انسانی از اولویت های هر نظام اداری محسوب می گردد چرا با توزیع مناسب متخصصان و پشتیبانی عملی ، کارایی نظام های بهداشتی درمانی تامین خواهد شد (طبیبی،1383).

  • 1

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید