2-2-4-5) تمرکز مالکیت 33
2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی 34
2-2-5) تئوری نمایندگی 34
2-2-6) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 36

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3) گفتار دوم: تعریف متغییر وابسته تحقیق 36
2-3-1) عدم تقارن اطلاعاتی 36
2-3-2) چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 40
2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 41

2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 43
2-3-5) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 47
2-4) گفتار سوم: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی 49
2-5) گفتار چهارم: پیشینه تحقیق 52
2-5-1) تحقیقات خارجی 53
2-5-2) تحقیقات داخلی 61
2-6) جمع بندی 68
فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 70
3-2) روش تحقیق 70
1-3) قلمرو تحقیق 70
1-3-1) قلمرو موضوعی 71
1-3-2) قلمرو زمانی 71
1-3-3) قلمرو مکانی 71
3-4) فرضیه های تحقیق 71
3-4-1) تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری 72
3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73
3-5-1) جامعه آماری 73
3-5-2) روش گردآوری داده ها 76
3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها 77


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید